Jerry Trinh

Jerry Trinh

Jerry Trinh
Đánh giá chúng tôi

Tốt nghiệp khoa quản trị tài chính. Hiện cô đang là Trưởng phòng Kinh Doanh của MAXLIKE.