Đức Hiếu

Đức Hiếu

Đức Hiếu
Đánh giá chúng tôi

Đức Hiếu – Một Developer tài năng. Anh đang là trưởng phòng Kỹ Thuật của MAXLIKE.